ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2024
bulletFeste im Jahr 2024
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
Kommendes Fest 2024

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                    

ทำบุญวันมาฆบูชา

                          

                                                                                                                                              ปี   ๒๕๖๗

                         วัดป่าภูริทัตตาราม  กีเซ่น

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียน และทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ที่   ๓   มีนาคม          จัดงานทำบุญ  วันมาฆบูชา

                                                    วัดป่าภูริทัตตาราม ซันด์เฟลด์ ๑๒, ๓๕๓๙๖  กีเซ่น

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา

เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว เท่านั้น  ในท่ามกลางพระอริยสงฆ์จำนวน   ๑,๒๕๐  องค์  

ชึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ มาประชุมพร้อมกันโดยบังเอิญมิได้นัดหมายกันมา

ในวันนั้นเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาตเพราะ เป็นการประชุมประกอบด้วยองค์ ๔ คือ 

๑. พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมจำนวน ๑,๒๕๐ องค์นั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

๒. ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุผู้อุปสมบทมาแต่สำนักพระพุทธองค์

๓. ท่านเหล่านั้นไม่มีใครเชื้อเชิญบังเอิญใจตรงกันมาประชุมในเวลาเดียวกันโดยลำพัง

๔. วันที่ประชุมนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญเดือน ๓)

เพราะวันนี้มีความสำคัญดังที่กล่าวนี้ ภายหลังจึงเกิดนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษ ในวันนี้

เรียกว่า วันมาฆบูชา     

กำหนดการ

                                              เวลา  ๑๐.๐๐ น.                        ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์)

             ,,     ๑๐.๓๐ น.                       พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

             ,,      ๑๑.๐๐ น.                       ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                   ,,     ๑๑.๓๐ น.                      ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

               ,,      ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         ถวายไทยทาน และทอดผ้าป่า

                                                           ฟังธรรมเทศนา พระสงฆ์ให้พร                    

                                                       และประกอบพิธีเวียนเทียน เป็นเสร็จพิธี 

จึงขอบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านมาร่วมสร้างบุญบารมี เนื่องในพิธีวันสำคัญของ   พระพุทธศาสนา ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

TAMBUN – WAN – MAKHABUSCHA

(Guter Tat am Makha – Buscha – Tag)

Jahr   2024

Wat Pah Puritattaram Giessen

Wir laden Sie herzlich zum Tambun–Takbaat(gute Tat),

Wiantian(Kerzenzeremonie) und Phapasamakkie – Fest ein.

am Sonntag   3   März, Makabuscha Tag

in  Wat Pah Puritattaram  Sandfeld 12,  35396 Giessen

 

Programm des Tages :

 

        um 10 : 00 Uhr             Morgenszeremonie(Suatmon), Meditation

                  10 : 30 Uhr             Mönche gehen Spenden sammeln(Bintabaat)

   11 : 00 Uhr            den Mönchen das Essen übergeben

                    11 : 30 Uhr             herzliche Einladung zum gemeinsamen Essen

       12 - 13 Uhr             Sachspenden (Sankhatan) für Mönche,

                                      Phapa – Samakkie – Fest

                                      Dhammasvortrag (Buddhas Lehre) vom Mönch

                                      Segnung – Zeremonie(vom Mönch)

 

                                    Bedeutung des Makha–Buscha Tags :

 

     Makha – Buscha ist am Vollmondtag im dritten Monat :

Erinnerung an spontanem Zusammentreffen von 1250 Mönchen und des Erhabenen, Buddhas.

Bekanntgabe der Ordensregeln(Vinaya) und der Selbstverpflichtungen.

Dieses Ereignis des Zusammentreffens nennt man „ Djaturonkha – Sannibaat “ (die Gelegenheit des ersten

Zusammentreffens der buddhistischen Mönchsgemeinde zum Rezitieren von Vorschriften der

 Ordensregeln ), dazu gehören vier Ereignisse :

1.          Versammlung aller 1250 erleuchteter Mönche.

2.          Alle versammelten Mönche wurden von Buddha direkt ordiniert.

3.          Dieses Treffens war nicht geplant, die 1250 Mönche hatten sich spontan zusammengefunden.

4.          Es war am Vollmond im dritten Monat(Makha).

Dieses wichtigen Ereignis sind für Buddhisten ein besonderer Anlass, einen gute Tat zu begehen.

Seitdem feiern alle Buddhisten diesen wichtigen Festtag jedes Jahr  Makha – Buscha – Fest                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๗ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2023 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 3 Märr 2024 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 21 April 2024 Tambun Wan Songkran   Do-So 23-26 Mai 2024 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 26 Mai 2024 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 28 Juli 2024 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 27 Oktober 2024 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de