ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2024
bulletFeste im Jahr 2024
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
ประวัติวัดป่าภูริทัตตาราม

Wat Pah Puritattaram    
Sandfeld 12
35396 Giessen  Germany
Tel: 0641 877 3000  Fax: 0641 3013103
E-mail:
phrapattiyo@t-online.de

                                                  

   

ประวัติวัดโดยสังเขป
วัดป่าภูริทัตตาราม Buddhistische Gemeinschaft Gießen e.V
Wat Pah Puritattaram    ได้เริ่มก่อตั้งขื้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ / 1999 ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ เยอรมนี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2543/2000 ทะเบียนเลขที่ ๒๔๓๘ / 2438  วัดตั้งอยู่ ณ เมืองกีเซ่น วัดเกิดจากแรงคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทธา เสื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทั้งชาวไทย และชาวเยอรมันทุกท่านมีความตั้งใจที่จะให้มีวัดเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจในทางพุทธศาสนา    จึงได้ก่อตั้งวัดขึ้น โดยมี พระอธิการสำรอง ภทฺทิโย เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าภูริทัตตาราม  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา 

                            

                                                 

 

 

                          
เจ้าอาวาส
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ
นามเดิม นายสำรอง กาเผือก
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก. ป. ๔
อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘
ณ วัดกุดเรือคำ ตำบล คูสะคาม
อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
พระครูพิพิธธรรมสุนทร    เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูโกวิทสังฆการ      เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระพอ ปริมุตฺโต           เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 

การปกครอง
พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดได้ยึดหลักพระธรรมวินัย         ระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ธรรมยุต และระเบียบการบริหารงานของคณะสงฆ์ไทยในสหภาพยุโรป ทางวัดตั้งคณะกรรมการบริหาร วัดทั้งฝ่ายบรรพชิตโดยมีเจ้าอาวาส เป็นประธานโดยตำแหน่ง    กรรมการบริหารวัดฝ่ายฆราวาสมีวาระ การบริหารงานชุดละ ๒ ปี มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น มีประธาน,  รองประธาน,  เลขานุการ, การเงิน, และการบัญชี,
         
การเผยแผ่
โดยเทศนาสั่งสอน สนทนาธรรม และตอบปัญหาธรรม ให้แก่ศรัทธาทั่วไป จัดแจกเทปธรรมะ ซีดีธรรมะ จัดทำวารสารธรรมะและหนังสือสวดมนต์แจกให้แก่ศรัทธาทั่วไป จัดบวชชีพราหมณ์  ปฏิบัติกรรมฐาน จัดงานทำบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น งานวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสงกรานต์
    

                    

บรรพชาอุปสมบท

    

       

      

         

   

     

         

    

 

 

    

     

      

      

     

            

     

 

การศึกษา       
ทางวัดได้ให้ความรู้แก่บุตรหลานและเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าวัด   และได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย และสนับสนุนพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัด ได้เรียนรู้ภาษาเยอรมัน โดยทางวัดได้จัดหาครูมาสอน
   

การสังคมสงเคราะห์และสาธารณูปการ
ทางวัดได้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทางด้านภาคตะวันออกของประเทศเยอรมนี ได้ส่งปัจจัยไปช่วยในการสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)  จังหวัดสกลนคร      ช่วยในการสร้างแท้งค์เก็บน้ำฝน ที่วัดป่าสิลารัตน์ จังหวัดสกลนคร และช่วยในการสร้างศาลาการเปรียญ ที่วัดป่าโชคชัยวนาราม  อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

 

                                                                                                                      

                 

 

 

 

                        

 

         

              

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๗ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2023 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 3 Märr 2024 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 21 April 2024 Tambun Wan Songkran   Do-So 23-26 Mai 2024 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 26 Mai 2024 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 28 Juli 2024 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 27 Oktober 2024 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de